25 “Geisha,” Japanese fabrics,

Geisha banner, Japanese Fabrics