15 “Green Pony Vase,”

Green Pony Vase: oil painting